Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

S1W s.r.o.

IČ: 06578659, DIČ: CZ06578659

se sídlem: Boleslavská 199, 293 06 Kosmonosy

zapsané u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 284709

email: info(at)s1w.cz

telefon: 326 711 729

(dále jen „prodávající“, „pronajímatel“ či „poskytovatel“)  

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“ či „objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.s1w.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto VOP a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 43207028/5500, vedený u Raiffeissen Bank, pobočka Mladá Boleslav
 2. bezhotovostně platební kartou
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GOPAY,
 4. dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 5. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 1. na adresu určenou kupujícím objednávce
 2. osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 7. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 1. ode dne převzetí zboží,
 2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 
 1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 7. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 8. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 10. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, u testovacích vzorků v době dvanácti měsíců od převzetí.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
 1. výměnu za nové zboží,
 2. opravu zboží,
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
 4. odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 1. pokud má zboží podstatnou vadu,
 2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 3. při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


 

VIII. Pronájem a půjčovna

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro Pronájem a půjčovnu

1.1 Tyto VOP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi pronajímatelem a nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Ústní prohlášení učiněná vůči nájemci zaměstnanci společnosti S1W s.r.o., IČ: 06578659, pronajímatele nezavazují.

1.3 Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem mají přednost před těmito VOP.

1.4 Práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem neupravené těmto VOP, ani písemnou smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Tyto VOP jsou pro nájemce závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s pronajímatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi pronajímatelem a nájemcem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou.

1.6 Nájemce přijímá a uznává následující VOP jako závazné. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetové adrese pronajímatele www.s1w.cz.

2. POJMY

Pronajímatel - společnost S1W s.r.o., IČ: 06578659

Spotřebitel - fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s pronajímatelem, nebo s ním jinak právně jedná.

Nájemce – tento pojem zahrnuje jak spotřebitele, tak nájemce vystupujícího při uzavírání nájemní smlouvy s pronajímatelem v rámci své podnikatelské činnosti.

Předmět pronájmu - veškeré přístroje, příslušenství, které pronajímatel nabízí k pronájmu (dále jen „PP“)

Jistina – záloha na nájemné složená nájemcem při převzetí předmět pronájmu nájemcem.

3. NÁJEMNÍ SMLOUVA

3.1 Nájemní smlouva uzavíraná se spotřebitelem je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze smluvních stran.

3.2. Nájemní smlouva uzavíraná s nájemcem, který není spotřebitelem, je krom způsobu uvedeného v bodě 3.1 VOP, uzavřená rovněž potvrzením nájemcovy řádně vyplněné objednávky pronajímatelem, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávka může být nájemcem učiněna písemně, nebo e-mailem. Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje: 

 1. označení PP, jehož pronájem nájemce požaduje
 2. požadovanou dobu pronájmu
 3. označení nájemce (tj. alespoň jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo).

3.3 Nájemní smlouvu lze měnit písemnou, telefonickou i elektronickou formou.

3.4 Veškerá e-mailová komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem musí probíhat na e-mailových adresách pronajímatele, tj. přijatých/odeslaných z domény @s1w.cz a e-mailových adresách nájemce uvedených v nájemní smlouvě, popř. objednávce dle bodu 3.2 VOP. V opačném případě tato e-mailová komunikace pronajímatele nezavazuje.

3.5 Nesjednají-li si pronajímatel s nájemcem v nájemní smlouvě jinak, je místem, kde bude PP přenecháno nájemci a po skončení nájmu jím vráceno pronajímateli, provozovna pronajímatele, ve které byla nájemní smlouva uzavřena. Nelze-li výše uvedeným způsobem určit příslušnou provozovnu, určí ji pronajímatel.

 1. NÁJEMNÉ

4.1 Pokud není písemně sjednáno jinak, řídí se výše nájemného cenami uvedenými v ceníku pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Ceník je dostupný na internetové adrese pronajímatele.

4.2 Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.

4.3 Požaduje-li nájemce odvoz PP do místa mimo provozovnu pronajímatele, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí nájemce. Cena za dopravu je účtována podle ceníku pronajímatele platného v den uskutečnění odvozu.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Nájemné je splatné nejpozději při vrácení PP nájemcem, nestanoví-li daňový doklad vystavený pronajímatelem pozdější den splatnosti.

5.2  Není-li pronajaté PP vráceno nájemcem ve sjednané době, nebo přesahuje-li sjednaná doba nájmu kalendářní měsíc, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci se splatností dle smlouvy. Nájemce je povinen toto nájemné ve lhůtě splatnosti uhradit.

5.3 Pronajímatel se s nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:

 1. platba v hotovosti při vrácení PP v provozovně pronajímatele.
 2. bezhotovostní převod na účet pronajímatele na základě jím vystaveného daňového dokladu.
 3. bezhotovostně platební kartou při vrácení PP v provozovně pronajímatele
 4. bezhotovostně při potvzení PP pronajímatelem

5.4 V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.

5.5 Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci při předání PP nájemci složení peněžní částky ve výši uvedené v ceníku zveřejněném na internetové adrese pronajímatele (dále jen „Jistina“), která je splatná okamžikem uzavření nájemní smlouvy.  Jistinu je pronajímatel oprávněn si ponechat na úhradu nájemného. V případě skončení nájmu, kdy celkové nájemné nedosáhne výše složené jistiny, je pronajímatel povinen nájemci rozdíl mezi výší nájemného a zaplacenou jistinou vrátit, a to ve lhůtě 30 dnů od skončení nájmu.

5.6 Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli rovněž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1 Nájemce je povinen:

 1. užívat PP jako řádný hospodář k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito VOP,
 2. po dobu nájmu provádět běžnou údržbu pronajatého PP,
 3. poučit osoby, které budou pronajaté PP užívat o jeho provozu, manipulaci s ním, údržbě a bezpečnostních podmínkách,
 4. dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání PP,
 5. nezřídit třetí osobě užívací právo k pronajatému PP bez písemného souhlasu pronajímatele, v opačném případě má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit,
 6. neprovádět na pronajatém PP žádné změny nebo úpravy (vyjma běžné údržby),
 7. umožnit pronajímateli, oznámí-li to alespoň 1 den předem, přístup k pronajatému PP za účelem provedení potřebné opravy, údržby PP, nebo kontroly, zda je užíváno k obvyklému účelu a v souladu s nájemní smlouvou,
 8. hradit náklady přepravy PP do místa užívání, jakož i náklady zpětné přepravy do místa provozovny pronajímatele,
 9. ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení PP pronajímateli,
 10. vrátit pronajímateli PP řádně a včas, tj. provozuschopné a kompletní, očistěné, ve stavu, v jakém ho nájemce převzal vzhledem k obvyklému opotřebení.

6.2 V případě nevrácení svěřeného pronajatého PP se nájemce tímto zavazuje uhradit pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které pronajímatel vynaložil na pořízení předmětného PP.

6.3 Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a bezpečnostními předpisy při používání PP.

6.4 Povinnost platit nájemné nevzniká, jestliže pronajímatel bez závažných důvodů daných technických stavem pronajatého PP nepředá toto nájemci k užívání a za dobu, kdy je pronajaté PP v opravě z důvodů neležících na straně nájemce, tj. v případě, kdy nájemce řádně a včas oznámí potřebu opravy, tj. dojde-li k poškození pronajatého PP vlivem skutečnosti nájemcem nezaviněných, kdy technický stav pronajatého PP nezpůsobený nájemcem, neumožňuje jej řádně užívat, pokud nájemci nebylo poskytnuto jiné PP sloužící k účelům nájmu. Po dobu, po kterou nemohl nájemce PP užívat vůbec nebo se značnými obtížemi má právo na slevu z nájemného.

6.5 Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele nejpozději do doby, na kterou byl nájem sjednán, ne však později než do 6 měsíců ode dne, kdy vadu nájemce zjistil nebo mohl zjistit.

6.6 Nájemce je povinen platit nájemné, dokud neoznámí pronajímateli ztrátu, odcizení nebo zničení věci.     

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

7.1 Pronajímatel je povinen:

 1. přenechat nájemci pronajaté PP tak, aby je mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
 2. zajistit nájemci nerušené užívání PP po dobu nájmu.

7.2 Pokud je PP při vrácení poškozeno, zavazují se pronajímatel a nájemce sepsat „ Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození a PP se předá k posouzení do servisu. Po sepsání zmíněného protokolu je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci složení částky odpovídající jistině stanovené dle ceníku pronajímatele u daného PP, kterou je pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené nájemcem na pronajatém PP. Složením uvedené částky nájemcem není dotčeno pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči nájemci.

7.3 Pronajímatel neodpovídá za vadu PP, o které nájemce v době uzavření nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání užívání PP.

7.4 Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení PP, byl-li sjednán, v důsledku vyšší moci.

7.5 Nájemce, který není spotřebitel, se tímto vzdává vůči pronajímateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti s nájemní smlouvou.

 

 1. UKONČENÍ SMLOUVY

8.1 Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže je nájemce v prodlení s úhradou jistiny, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy nájemcem (např. nájemce užívá PP v rozporu s poučením pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

8.2 Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení s vrácením PP.

8.3 Pokud je nájemce v prodlení s vrácením PP déle než 30 dní je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

8.4 V případě odstoupení od nájemní smlouvy po složení jistiny, vrátí pronajímatel nájemci složenou jistinu (vyjma případu dle odst. 8.6 VOP) poníženou o částku odpovídající nájemnému za PP za dobu, po kterou měl nájemce PP u sebe a částku odpovídající vzniklé škodě. Jistina ve výši dle předchozí věty bude vyplacena nájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od nájemní smlouvy adresátovi, ne však dříve než bude nájemcem PP vráceno pronajímateli (tato podmínka se nevztahuje na případy, kdy nájemce včas oznámil odcizení PP).

8.5 V případě ztráty PP se složená jistota nájemci nevrací.

8.6 Nezaplacení nájemného ani ve lhůtě do 15 dnů po splatnosti se považuje za porušení nájemní smlouvy podstatným způsobem.

8.7 Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 10 kalendářní dnů. Výpovědní době počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla pronajímateli doručena písemné výpověď.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Osobní data nájemců jsou uchovávána v souladu s platnými zákony a nařízeními.

 

 1. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

10.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy info@s1w.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle pronajímatel na elektronickou adresu, ze které spotřebitel stížnost zaslal.

10.2. Spotřebitel má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o nájmu PP obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:

        - ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím

        - ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty

        - se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou v nájemní smlouvě, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.

11.2 Veškerá písemná komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat na jejich adresy bydliště/sídla (u pronajímatele rovněž adresy provozoven) uvedené v nájemní smlouvě. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle odst. 3.6 VOP.

11.3 Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.4 Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

11.5 Uzavřením nájemní smlouvy nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a ceníkem pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je nájemce dostatečným způsobem před vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11.6 Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce nájemcem.

11.7 Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.

11.8 V případě soudních sporů je příslušný obecný soud pronajímatele. Toto ustanovení se nepoužije, je-li nájemcem spotřebitel.

 

IX. Služby

Následující ustanovení VOP v čl. 9, upravují specifické podmínky pro typ smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Objednatelem, při kterém jsou poskytovány Služby. Tyto specifické podmínky mají vždy přednost před případnými obecně platnými ustanoveními VOP, pokud jsou konkrétní pravidla a práva a povinnosti Smluvních stran upravena na více místech těchto VOP. Pokud v čl. 9. VOP neobsahuje výslovnou úpravu práv a povinností Smluvních stran, platí vždy pro smluvní vztah bez dalšího ostatní části VOP.

 1. Není‐li v konkrétním případě ujednáno jinak, je smlouva o poskytnutí služeb Objednateli dále jen Smlouva“) uzavřena potvrzením objednávky služeb ze strany Prodávajícího, případně potvrzením shrnutí obsahu požadovaných služeb ze strany Objednatele, to vše jakýmkoliv reprodukovatelným způsobem.
 2. Odměna Poskytovatele za objedanené služby je dle ostavce II. Informace o zboží a cenách VOP, pokud není předem ujednáno jinak.
 3. Poskytovatel je oprávněn zveřejnit informaci o tom, že v konkrétní věci poskytuje nebo poskytoval služby Objednateli, pouze s předchozím souhlasem objednatele nebo na základě jeho pokynu. Bez zvláštního souhlasu Objednatele je Poskytovatel oprávněn zveřejnit pouze obecnou informaci o tom, že poskytuje nebo poskytoval Objednateli služby z uvedeného oboru; k tomu uděluje Objednatel Poskytovateli souhlas již uzavřením Smlouvy.
 4. Za poskytnuté služby je Objednatel zaplatit stanovenou formou, nejpozději při převzetí služby pokud není předem ujednáno jinak.
 5. Správnost a úplnost poskytnutých služeb je objednatel povinen překontrolovat si nejpozději při jejich převzetí. Na pozdější reklamace Objednatele nebude brán zřetel.
 6. Servis a opravy jízdních kol a ostatních produktů naším servisem je primárně poskytován na námi prodaná kola a výrobky, která mají při provádění oprav přednost. Termín zhotovení se vždy řídí aktuální dostupností náhradních dílů a kapacitou servisu. Při přijetí zakázky je zákazníkovi vyhotoven doklad o převzetí kola dílu či produktu určeného k servisu. V okamžiku dokončení opravy, servisu či jiné zakázky je zákazník informován emailem či telefonicky. U nevyzvednuté zakázky je po desátém dni účtováno skladné ve výši 150,-kč/den.
 7. Záruční doba servisních služeb se řídí zákonnými podmínkami.

 

X. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

XII. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.11.2022